โปรแกรมอุ้มผาง 10
ล่องแก่งอุ้มผางคี ( 2คืน 3วัน )

บันทึกหน้าที่ 1
05.00น.ถึงอ.แม่สอดทำธุระส่วนตัวที่ศูนย์ท่องเที่ยวแม่สอดแล้วทานชา-กาแฟคุกกี้ ,
ปาท๋องโก๋ข้าวต้มเติมพลังก่อนออกเดินทางไปอ.อุ้มผางแล้วเดินทางสู่ถนนลอยฟ้า 1,219โค้งสู่อ.อุ้มผาง
12.00น.ถึง
อุ้มผางฮิลล์รีสอร์ททานอาหารเที่ยงก่อนเปลื่ยนชุดเพื่อเตรียมตัวไปเดินป่า
พร้อมเก็บสัมภาระให้เอาไปเฉพาะเท่าที่จำเป็นแล้วออกเดินทางไปบ.แปโดทะจุดเริ่มต้นการเดินป่า
13.00น.ถึงบ.แปโดทะ เริ่มเดินเท้าเข้าสู่เข้ารักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
ผ่านสภาพพื้นที่ป่าอันสวยสดงดงามและสมบูรณ์ของประเทศไทย ใช้เวลาเดินป่าประมาณ 3ชั่วโมง
17.00น.ถึงที่พักหมู่บ้านกะเหรี่ยงอุ้มผางคี
18.00น.ทานอาหารเย็นสภากาแฟดูเดือนนับดาวข้างกองไฟแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

บันทึกหน้าที่ 2
06.00น.รับอากาศบริสุทธิ์พร้อมอาหารเช้าริมน้ำอุ้มผาง
07.00น.ออกเดินป่าต่ออีกประมาณ 3 ชั่วโมงผ่านพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์มากอันดับต้นๆของประเทศไทยช่วงแรกจะเดินจากหมู่บ้านเข้าป่าสมบูรณ์เดินลัดเลาะขึ้นตามหุบเขาตามสายน้ำห้วยผละจิ๊โกร
เดินขึ้นเขาประมาณ 40นาทีแล้วเดินลงเขาข้ามลำห้วยอุ้มผางสลับ
ไปมาประมาณ 15 ที่เส้นทางป่าสมบูรณ์ที่น้อยคนนักจะได้มาเยือน
12.00น.เติมพลังรับอาหารกลางวันก่อนเดินทางผจญภัยล่องแก่งสายน้ำอุ้มผาง
13.00น.เริ่มต้นผจญภัยล่องแก่งสายน้ำอุ้มผางสภาพเส้นทางล่องแก่งจะล่องลงเขาสูงตามห้วย
อุ้มผางในบริเวณทิวเขาถนนธงชัย ผ่านแก่งน้ำต่างๆประมาณ 77 แก่งเช่นแก่งปราเด-แก่งค้างคาว,
แก่งผาทอ ยาวประมาณ 250เมตร,แก่งแก่งมอโฮ่เก-แก่งต้นดาว,แก่งตะนอเก-แก่งต้นมะนาว
แก่งเคอตะปอโม-แก่งต้นไทรทอง,แก่งวะคะเก-แก่งมะนาว,แก่งบอคะกุง-แก่งวังปลา,
แก่งมอเน่อ-แก่งโป้งมาก,แก่งกุยเคอะ-แก่งต้นไทร,แก่งพอคะเก่ 120เมตร-แก่งหินลาด
แก่งกะเนคอเก-แก่งต้นผึ้ง,แก่งปรึเก-แก่งผีน้ำ,แก่งโตปะทอเก-แก่งสะพานยาว,
แก่งวะโก้เก-แก่งไฟแดงใหญ่
เป็นเส้นทางล่องแก่งที่สนุกเร้าใจมากเส้นทางหนึ่งของเมืองไทย
ผ่านแก่งน้อย-ใหญ่จนถึงหมู่บ้านแปโดทะใช้เวลาประมาณ 4ชั่งโมง
17.00น.รถรับกลับอุ้มผางฮิลล์รีสอร์ท
18.00น.ทานอาหารเย็นแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

บันทึกหน้าสุดท้าย
05.00น.เดินทางไปดอยหัวหมดชมวิวทิวทัศน์และทะเลหมอกของอ.อุ้มผางช่วงปลายฝน-ต้นหนาว
จะมีดอกเทียนป่าและดอกไม้เล็กๆขึ้นอยู่เต็มดอยสวยงามมาก
08.00น.ทานอาหารเช้าแล้วเก็บสัมภาระเดินทางออกจากที่พักมาอ.แม่สอด
แวะเที่ยวน้ำตกพาเจริญซึ่งมีจำนวนชั้นลดหลั่นลงมานับได้ 97ชั้น
13.00น.ทานอาหารกลางวันที่แม่สอดแล้วช๊อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองไทย -พม่าซื้อหยก-ทับทิมเป็นของฝากที่
ตลาดริมเมยชายแดนไทย-พม่าก่อนชมเสาฝังหยก-ทับทิมแห่งเดียวในประเทศไทย
นมัสการพระมหาเมี๊ยะมุนีจำลองมาจากพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองมัณฑเลย์ประเทศพม่ากล่าวกันว่า
ใครอยากได้อะไรให้มาอธิษฐานขอจะสมหวังที่วัดไทยวัฒนาราม
18.00น.ทานอาหารเย็นก่อนเดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ คนละ 3,000 บาท

อัตราค่าบริการ (เริ่ม แม่สอด)

1.ค่าบริการรถรับ-ส่งตลอดโปรแกรม
2.ค่าบริการล่องเรือ
3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ
4.อาหารตลอดโปรแกรม
5.ที่พักตลอดโปรแกรม
6.ค่าประกันการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์

เงื่อนไขการชำระเงิน

1.มัดจำ 30-50 %ของยอดรวมทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15วัน
2.ส่วนที่เหลือให้ชำระครบก่อนเดินทาง 10วันเป็นอย่างน้อยโดยโอนผ่านบัญชี

แม็กaวัน aทัวร์aaa aaธ.กรุงเทพaa aaสาขาย่อยเทสโก้โลตัสแม่สอด aaaaaaเลขที่บัญชี 713-0-01960-2

3.FAXใบโอนเงินพร้อมรายชื่อที่อยู่อายุมาที่สำนักงานฯแล้วรอรับใบเสร็จรับเงิน

หมายเหต

1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม
2.การสำรองจะสมบูรณ์และได้รับการจัดสรรก็ต่อเมื่อมีการวางมัดจำแล้ว
3.การขอยกเลิก-ยกเลิกอย่างน้อย 16วันก่อนการเดินทางจะคืนเงินทั้งหมด
-ยกเลิกอย่างน้อย 15-8วันก่อนการเดินทางจะริบมัดจำเท่านั้น
-ยกเลิกอย่างน้อย 7-2วันก่อนการเดินทางจะหัก 50 %จากราคาทัวร์
-ยกเลิก 1วันก่อนการเดินทางหรือวันเดินทางจะไม่คืนเงินทั้งหมด
4.การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมายขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบมัดจำ
5.ราคาทัวร์ข้างต้นมิได้รวมภาษี

กลับหน้าแรก
หน้าต่อไป