โปรแกรมอุ้มผาง 7
น้ำตกทีลอซู ล่องแก่ง เดินป่า นั่งช้าง หมู่บ้านกะเหรี่ยง( 2คืน 3 วัน )

บันทึกหน้า 1
05.00น.ถึงอ.แม่สอดเมืองของพ่อขุนสามชนทำธุระส่วนตัวเติมพลังด้วยอาหารเช้าพร้อมชา -กาแฟก่อนเดินทางสู่อุ้มผางดินแดนแผ่นดินดอยลอยฟ้า 1,219โค้ง
11.00น.เข้าที่พักอุ้มผางฮิลล์รีสอร์ทติดริมห้วยอยู่บนเนินเขาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายทานอาหารกลางวันแล้วลงเรือ
12.00น.ล่องเรือในลำน้ำแม่กลองผ่านโตรกผาและธรรมชาติอันบริสุทธิ์แวะเที่ยวน้ำตกทีลอจ่อหรือน้ำตกสายฝน ,แช่น้ำที่บ่อน้ำร้อน ,เพิ่มความตื่นเต้นด้วยการลงแก่งตะโค๊ะบิ๊ ,ล่องผ่านผาผึ้ง -ผาบ่องผาเลือดท่าทราย
15.00น.เดินป่าจากท่าทราย-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางใช้เวลาประมาณ 4ชั่วโมง
19.00น.ทานอาหารเย็นในป่านอนเต้นท์สภากาแฟรอบกองไฟ

บันทึกหน้า 2
08.00น.หลังทานอาหารเช้าแล้วไปถ่ายภาพ -เที่ยว -เล่นน้ำตกทีลอซูกล่าวกันว่ายิ่งใหญ่เป็นอันดับ 6ของโลก
(สวยที่สุดช่วงฤดูฝน)อยากถ่ายภาพน้ำตกทีลอซูทั้งหมดต้องปีนเขาไปที่จุดชมวิว
12.00น.อาหารเที่ยงที่เขตฯ
13.00น.เดินป่าเข้าหมู่บ้านกะเหรี่ยงโคทะเดินทางผ่านป่าชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามน้อยคนนักที่จะได้มาใช้เวลาประมาณ 4ชั่วโมง
17.00น.เข้าที่พักบ้านกะเหรี่ยงโคทะอาบน้ำพักผ่อน
18.30น.ทานอาหารเย็นแค้มป์ไฟหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

บันทึกหน้า 3
07.00น.ทานอาหารเช้า
08.00น.แล้วเก็บสัมภาระเดินป่านั่งช้างออกจากที่พักมาบ้านกะเหรี่ยงแม่ละมุ้งใช้เวลาประมาณ 4ชั่วโมง
12.00น.ทานอาหารกลางวันที่อุ้มผาง
13.00น.เก็บสัมภาระออกเดินทางกลับแม่สอด
17.30น.เที่ยวชมตลาดริมเมยสะพานมิตรภาพชายแดนไทย-พม่า
18.00น.ทานอาหารเย็นก่อนเดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
2-4aคนaaaaaคนละaa 5,350aaบาท
5-8
aคนaaaaaคนละaa 4,250aaบาท
9
aคนขึ้นไปคนละฟฟ3,350บาท

รวมบริการ
1.ที่พักทุกคืน
2.อาหารทุกมื้อ
3.ค่าบริการรถยนต์ตลอดโปรแกรมจากแม่สอด
4.ประกันการเดินทาง
5.ค่าบริการล่องเรือ
6.ค่าธรรมเนียมต่างๆ
7.ค่าไกด์

เงื่อนไขการชำระเงิน
1.มัดจำครั้งแรกอย่างน้อย 500 - 2,000บาท
2.มัดจำ 50 %ของยอดรวมทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15วัน
3.ส่วนที่เหลือให้ชำระครบก่อนเดินทาง 10วันเป็นอย่างน้อย

แม็กaวัน aทัวร์aaa aaธ.กรุงเทพaa aaสาขาย่อยเทสโก้โลตัสแม่สอด aaaaaaเลขที่บัญชี 713-0-01960-2

หมายเหตุ
1.โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
2.การสำรองจะสมบูรณ์และได้รับการจัดสรรหมายเลขนั่งให้ต่อเมื่อมีการวางมัดจำแล้ว
3.การขอยกเลิก-ยกเลิกอย่างน้อย 16วันก่อนการเดินทางจะคืนเงินทั้งหมด
-ยกเลิกอย่างน้อย 15-8วันก่อนการเดินทางจะริบมัดจำเท่านั้น
-ยกเลิกอย่างน้อย 7-2วันก่อนการเดินทางจะหัก 50 %จากราคาทัวร์
-ยกเลิก 1วันก่อนการเดินทางหรือวันเดินทางจะไม่คืนเงินทั้งหมด
4.การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมายขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบมัดจำ
5.ราคาทัวร์ข้างต้นมิได้รวมภาษี

กลับหน้าแรก หน้าต่อไป