Max One Tour
แม็ก วัน ทัวร์
โปรแกรมแม่สอด
1.ทัวร์ 1 วัน
2.ทัวร์ ครึ่งวัน
3.แม่สอด 1คืน2วัน

โปรแกรมท่าสองยาง
1.ม่อนกระทิง 1 คืน 2 วัน
2.ม่อนกระทิง 2 คืน 3 วัน
3.แม่เงา 1 คืน 2 วัน
4.แม่เงา 2 คืน 3 วัน
5.แม่เงา 3 คืน 4 วัน

โปรแกรมอุ้มผาง
1.น้ำตกทีลอซู 2 คืน 3 วัน
2.น้ำตกทีลอซู 2 คืน 3 วัน
3.น้ำตกทีลอเล 2 คืน 3 วัน
4.น้ำตกทีลอซู + น้ำตกทีลอเล 3 คืน 4 วัน
5.น้ำตกทีลอซู + น้ำตกทีลอเล 3 คืน 4 วัน
6.น้ำตกทีลอซู +น้ำตกทีลอเล 4คืน 5วัน
7.น้ำตกทีลอซู+เดินป่า+นั่งช้าง 2คืน 3วัน
8.น้ำตกทีลอซู+เดินป่า+นั่งช้าง 3คืน 4วัน
9.ล่องแก่งแม่กลองคี+น้ำตกทีลอซู 2คืน 3วัน
10.ล่องแก่งอุ้มผางคี 2คืน 3 วัน
11.ล่องแก่งอุ้มผางคี+น้ำตกทีลอซู 3คืน4วัน