maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot
umphang umphang umphang trekking trekking trekking elephant ridding ridding raft raft raft waterfall waterfall
thailand thailand thailand thailand thailand thailand thailand thailand thailand thailand thailand thailand thailand thailand
tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot
tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot
umphang umphang umphang trekking trekking trekking elephant ridding ridding raft raft raft waterfall waterfall
umphang umphang umphang umphang trekking trekking trekking elephant ridding ridding raft raft raft waterfall waterfall
thailand thailand thailand thailand thailand thailand thailand thailand thailand thailand thailand thailand thailand thailand
tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot
tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot maesot
ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางท่องเที่ยวอุ้มผาง

อุ้มผางเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยแหล่งธรรมชาติสวยงามสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งมีความ
เปราะบางต่อการถูกทำลายลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวในอุ้มผางมีลักษณะเป็นการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
สมบุกสมบันซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องช่วยกันตระหนักและรักษาสภาพแวดล้อมของ
แหล่งธรรมชาติแห่งนี้ไว้ด้วยความรับผิดชอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมป่าไม้อำเภออุ้มผางและ
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผางจึงขอแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบถึงข้อปฏิบัติในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในเขตอำเภออุ้มผางดังต่อไปนี้

1.การเดินทางไปท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางหรือน้ำตกทีลอซ
1.1.1เส้นทางรถยนต์จากอำเภออุ้มผางไปเส้นทางสายห้วยหนองหลวงจะถึงทางเข้าน้ำตกทีลอซูจะต้องทำการ
ขออนุญาตที่หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวงก่อนจะผ่านเข้าไปท่องเที่ยวหรือพักแรมสภาพเส้นทางเข้าน้ำตกทีลอซ
ูมีระยะทาง 27กม.เป็นทางลำลองใช้การได้เฉพาะฤดูแล้งไม่อนุญาตให้นำรถเก๋งหรือรถตู้เข้าน้ำตกทีลอซูเพราะ
ถนนเป็นร่องลึกและสมบุกสมบันอย่างยิ่ง
1.1.2เส้นทางแม่น้ำล่องไปตามลำน้ำแม่กลองใช้เวลาราวๆ 3-4ชั่วโมงไปขึ้นที่ผาเลือดหรือท่าทรายสามารถ
เดินทางต่อโดยรถยนต์หรือทางเท้าก็ได้การล่องแม่น้ำก่อนลงเรือหรือแพไปควรตรวจสอบว่าผู้พายเรือหรือถ่อแพ
ของท่านเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับชมรมส่งเสิมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผางหรือไม่เพื่อความปลอดภัยของชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวโปรดงดใช้บริการของไกด์เถื่อนและเด็กที่ยังบรรลุนิติภาวะตลอดจนผู้ประกอบการ
ที่ผิดกฎหมายที่ยังมิได้จดทะเบียนธุรกิจนำท่องเที่ยวมิฉะนั้นจะเป็นการสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายธุรกิจ
ท่องเที่ยวระหว่างเดินทางล่องแม่น้ำโปรดสวมชูชีพตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

2.ระเบียบการเดินทางเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
2.1ก่อนเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจะต้องขออนุญาตโดยใช้แบบสป.7กรมป่าไม้สงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาต
หรือไม่อนุญาตก็ได้
2.2ไม่นำอาวุธหรือเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์เข้าไปในเขตรักษาพัรธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
2.3ไม่นำวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงประทัดยาพิษยาเบื่อเมาหรือสิ่งอื่นที่อาจเป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าเข้าไปใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
2.4ไม่กระทำการใดๆอันจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
2.5ไม่ส่งเสียงดังอื้อฉาวหรือกระทำการใดๆให้สัตว์ป่าตื่นตกใจ
2.6ต้องพักแรมและกางเต้นท์ตามบริเวณที่เจ้าหน้าที่อนุญาต
2.7ไม่ปิดประกาศโฆษณาหรือข้อความใดๆไว้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
2.8เดินทางเข้า-ออกและเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนด
2.9ห้ามเดินทางเข้า-ออกในเวลากลางคืน (ตั้งแต่ 18.30-06.00น.)
2.10นักท่องเที่ยวที่ค้างแรมและเข้าชมน้ำตกทีลอซูให้ออกจากน้ำตกทีลอซูภายใน 17.00น.

3.มาตราการพิทักษ์การท่องเที่ยวอุ้มผาง
3.1ต้องเป็นบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามพ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ.2535
สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเองควรมีมัคคุเทศก์ที่ถูกต้องตามกฎร่วมเดินทางไปด้วย
3.2ต้องผ่านการประทับลงตราสป.7จากหน่วยเฉพาะกิจตำรวจท่องเที่ยวแม่สอดหรือสภ.อ.อุ้มผาง
3.3ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ 3.1และ3.2จะไม่ได้รับการอนุญาตให้ไปเข้าชมน้ำตกทีลอซู
3.4เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่ส่วนบริการนักท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากับความสามารถในการรองรับ
ที่จะไม่เป็นการรบกวนธรรมชาติจนเกินไปขอกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปพักแรมในเขตฯจำนวน
คืนละ 300คนสำหรับการเดินทางเข้าไปเช้า-เย็นกลับอนุญาตเข้า-ออกในเส้นทางธรรมชาติตามความเหมาะสม
โดยที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นผู้ควบคุมดูแล
3.5เพื่อรักษาความสะอาดในเขตฯห้ามทิ้งเศษขยะและสัมภาระทิ้งไว้ในเขตฯเมื่อนำขวดน้ำพลาสติกโฟม
กระป๋องฯลฯโปรดนำออกจากพื้นที่เขตฯทั้งหมดห้ามทิ้งไว้โดยเด็ดขาด
3.6เพื่อบำรุงรักษาห้องสุขาซ่อมแซมเส้นทางรถยนต์และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมขอความร่วมมือใน
การบริจาคเงินค่าบำรุงสำหรับนักท่องเที่ยวคนละ 10บาท
3.7เพื่อเป็นการประสานงานในการรักษาความปลอดภัยและควบคุมมิให้เกิดการเอาเปรียบและขูดรีตนักท่องเที่ยว
จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวต.ช.ด.และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรคอยดูแลรักษาความเรียบร้อยโดยมี
ศูนย์ประสานงานที่สภ.ออุ้มผางและมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ท่าแพอุ้มผางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
3.8เพื่อเป็นการระบายความแออัดในการค้างแรมในเขตฯขอให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองที่พักแรมมาล่วงหน้ามา
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงานสภ.ออุ้มผางเพื่อพักแรมในอำเภออุ้มผางและเดินทาง
ไปเช้า –เย็นกลับสู่น้ำตกทีลอซู

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวระดับการล่องแก่ง
น้ำตกทีลอซูaaaaaการล่องแก่งได้ตลอดปีaaaaaaaaระดับ 2 - 3
น้ำตกทีลอเลูaaaaaการล่องแก่งได้ตลอดปีaaaaaaaaระดับ 3 - 5
น้ำแม่ละเมาaaaaaการล่องแก่งได้ตลอดปีaaaaaaaaระดับ 1 - 2
น้ำแม่เงาaaaaaaaการล่องแก่งมิ.ย.-ก.พ.aaaaaaaaระดับ 3
แม่น้ำเมยaaฟaaaการล่องแก่งได้ตลอดปีaaaaaaaaaaระดับ 2 - 3
แม่น้ำปิงaaฟฟaaaการล่องแก่งได้ตลอดปีaaaaaaaaaaระดับ 2 - 3
แม่น้ำสาละวินaaaaการล่องแก่งได้ตลอดปีaaaaaaasaระดับ 2 - 3