สถานที่ท่องเที่ยว

1.ถนนสายแม่สอด-ตาก
2.ถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง
3.ถนนสายแม่สอด-ท่าสองยาง
4.อำเภอแม่สอด