สถานที่ติดต่อ

1.กรุงเทพ
420/389แฟลตการเคหะทุ่งสองห้องถ.วิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตดอนเมืองกรุงเทพ 10210
โทรศัพท์. 02-5737942,02-9819991,02-9819992
โทรสาร.02-5735924

2.แม่สอด (สำนักงานใหญ่)
296/2ถ.อินทรคีรี บริเวณโรงแรมดวงกมลอ.แม่สอดจ.ตาก 63110
โทรศัพท์.055-542942,055-543142
โทรสาร.055-543142

3.อุ้มผาง
59หมู่ 6ต.อุ้มผางอ.อุ้มผางจ.ตาก 63110
โทรศัพท์.055-561063,055-561064
โทรสาร.055-561065

E-mail : info@maxonetour.com